Regulamin

Regulamin biblioteki

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. JANA ŚPIEWAKA W ŚWIDWINIE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Jana Śpiewaka w Świdwinie jest instytucją kultury służącą rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury.

§2

Do podstawowych zadań Biblioteki należą: gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów dotyczących regionu, udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie dokumentów na zewnątrz oraz  organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej, popularyzacja książek i czytelnictwa.

§3

1. Prawo do korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki mają wszystkie osoby fizyczne oraz prawne (instytucje).

§4
Zbiory Biblioteki są udostępniane:

·      na miejscu (Czytelnia),

·      poza Bibliotekę (wypożyczenia na zewnątrz).

§5

1.    Warunkiem korzystania ze zbiorów Biblioteki oraz dostępu do komputerów i Internetu jest posiadanie ważnej karty bibliotecznej.

2.    Karta wydawana jest bezpłatnie.

3.    Jedna karta biblioteczna uprawnia do korzystania z wypożyczalni oraz czytelni.

§6

1.    Przy zapisie do Biblioteki zgłaszający powinien okazać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości oraz podpisać zobowiązanie potwierdzające przestrzeganie Regulaminu korzystania z Biblioteki.

2.    W przypadku osób niepełnoletnich zapisu dokonują rodzice lub prawni opiekunowie.

3.    Użytkownik zobowiązany jest do informowania Biblioteki o zmianie miejsca zamieszkania oraz danych kontaktowych (adres e-mail, nr tel.).

4.    W związku z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w chwili składania deklaracji, Czytelnicy wyrażają również zgodę na wykorzystanie danych w celach statystycznych oraz sprawach związanych ze zwrotem wypożyczanych materiałów.

§7

Czytelnicy korzystający ze zbiorów Biblioteki ponoszą pełną odpowiedzialność za zgubienie lub zniszczenie powierzonych im dokumentów i materiałów bibliotecznych. Istniejące uszkodzenia należy zgłaszać w chwili wypożyczania bibliotekarzowi dyżurnemu.

II. UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW NA MIEJSCU

§8

W związku z obowiązkiem prowadzenia przez Bibliotekę szczegółowej ewidencji statystycznej wypożyczeń każdy Czytelnik zgłasza dyżurującemu bibliotekarzowi wybrane pozycje lub dokumenty poświęcone określonej tematyce w celu ich rejestracji do danych statystycznych.

§9

Pozycje zgromadzone i przechowywane w Czytelni, jak również czasopisma, nie są przeznaczone do wypożyczania poza Bibliotekę.

III. WYPOŻYCZANIE POZA BIBLIOTEKĘ

§ 10

Wszyscy Czytelnicy Biblioteki mają prawo wypożyczania do domu części zbiorów nie objętych szczególnymi ograniczeniami regulaminowymi.

§ 11

1.    Czytelnik może wypożyczyć 5 egzemplarzy wszystkich kategorii zbiorów. W indywidualnych przypadkach dyżurujący bibliotekarz może zwiększyć limit wypożyczeń.

2.    Zbiory biblioteczne udostępnia się na okres jednego miesiąca.

3.    Biblioteka może żądać zwrotu książek przed terminem jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.

4.    Dzieci do lat 15 mogą wypożyczać książki dla Czytelników dorosłych za zgodą rodziców lub opiekunów.

5.    Czytelnik może uzyskać prolongatę terminu zwrotu dokumentów (osobiście, telefonicznie lub drogą elektroniczną) jeżeli na posiadane przez niego pozycje nie złożono zapotrzebowania. Prośba o przedłużenie terminu zwrotu powinna zostać zgłoszona najpóźniej w dniu, w którym Czytelnik miał obowiązek oddać w Bibliotece wypożyczane pozycje.

6.    Na prośbę Czytelnika bibliotekarz może zarezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych Czytelników.

7.    Czytelnicy, którzy aktywowali konto elektroniczne, mogą dokonywać rezerwacji, zamawiania i prolongaty on-line.

§ 12

1.    W przypadku zgubienia lub zniszczenia książki Czytelnik powinien w porozumieniu z bibliotekarzem ustalić formę naprawienia szkody .

2.    Formy naprawy szkody to:

·      odkupienie pozycji identycznej co zagubiona,

·      zakupienie wydawnictwa wskazanego przez bibliotekarza, lecz o wartości nie niższej od aktualnej wartości dokumentu zagubionego,

·      przyjęcie książki zaproponowanej przez Czytelnika pod warunkiem jej przydatności w zbiorach.

§ 13

Poza obręb Biblioteki nie wypożycza się dokumentów udostępnianych w Czytelni. Ograniczenia powyższe dotyczą także dzieł rzadkich, kosztownych i trudnych do nabycia, rzadkich wydawnictw leksykograficznych (encyklopedii, słowników, leksykonów), kolekcji, czasopism i wydawnictw ciągłych, pozycji wymagających konserwacji i naprawy introligatorskiej.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14

1.    Czas otwarcia Biblioteki podany jest do wiadomości publicznej.

2.    W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może podjąć decyzję o czasowym zamknięciu. O wszelkich zmianach dotyczących zmiany czasu pracy Biblioteki Czytelnicy informowani są osobnym zawiadomieniem.

3.    Zasady korzystania ze stanowisk internetowych określa osobny regulamin.

4.    Obowiązuje zakaz wprowadzania na teren Biblioteki rowerów oraz używania telefonów komórkowych i palenia papierosów.

5.    Zakazuje się prowadzenia wszelkiej działalności handlowej.

6.    W Czytelni i wypożyczalniach obowiązuje zakaz spożywania posiłków i napojów.

7.    Na terenie Biblioteki obowiązuje zakaz prowadzenia głośnych rozmów.

8.    Osobom znajdującym się w stanie nietrzeźwości odmawia się świadczenia usług bibliotecznych.

9.    Uwagi dotyczące udostępniania zbiorów, wnioski i skargi oraz potrzeby czytelnicze można zgłaszać do dyżurującego bibliotekarza.

10.   Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach, na stałe pozbawiony prawa korzystania z Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor.

V. KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO

§ 20

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

·      Administratorem danych osobowych Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna  im. Jana Śpiewaka, ul. Niedziałkowskiego 17, 78-300 Świdwin.

·      Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email:sekretariat@zamek.swidwin.pl

·      Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych, prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

·      Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z usług Biblioteki;

·      Dane osobowe będą przechowywane przez okres pozostawania czytelnikiem Biblioteki. W przypadku braku aktywności na koncie czytelnika dłuższym jak 5 lat, dane zostaną usunięte z systemu;

·      Po uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec naszej Biblioteki (zwrot wszystkich materiałów bibliotecznych), można cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych i zażądać ich usunięcia (prawo do bycia zapomnianym);

·      Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

·      Dostęp do danych będą mieli tylko upoważnieni pracownicy biblioteki w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych;

·      Czytelnik ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięci zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

·      Czytelnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.REGULAMIN KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW Z KOMPUTERÓW I INTERNETU

I. ZASADY KORZYSTANIA

§ 1.

Biblioteka udostępnia komputery i Internet w celach informacyjnych i edukacyjnych.

§ 2.

1.    Podstawą do korzystania ze stanowisk komputerowych jest wpisanie się do zeszytu.

2.    Dane osoby korzystającej z komputera i Internetu wpisywane są do rejestru odwiedzin.

3.    Wpisu do rejestru dokonuje bibliotekarz.

4.    Użytkownik własnoręcznym podpisem potwierdza zgodność danych i czas korzystania ze stanowiska komputerowego.

§ 3.

1.    Użytkownik może nieprzerwanie korzystać ze stanowiska nie dłużej niż 1 godzinę.

2.    Za zgodą bibliotekarza czas korzystania może zostać przedłużony, jeśli nie będzie innych osób oczekujących na dostęp do komputera.

§ 4.

Przy stanowisku komputerowym może przebywać tylko jedna osoba.

§ 5.

Korzystający z komputerów i Internetu powinni posiadać podstawowe wiadomości z zakresu obsługi systemu operacyjnego Windows oraz umiejętność korzystania z przeglądarki internetowej.

§ 6.

Bibliotekarze w razie potrzeby i w miarę możliwości udzielają instrukcji dotyczących wyszukiwania informacji za pośrednictwem Internetu oraz korzystania z programów użytkowych i zbiorów multimedialnych. Poszukiwania prowadzi samodzielnie użytkownik.

§ 7.

Bibliotekarz ma prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika przy komputerze.

§ 8.

Po zakończeniu pracy użytkownik zobowiązany jest pozostawić komputer w konfiguracji zastanej i usunąć zapisane przez siebie dane.

§ 9.

Dźwięk odtwarzany podczas pracy programów multimedialnych może być emitowany tylko przez dołączone do komputera słuchawki.

§ 10.

Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłosić bibliotekarzowi, bez podejmowania prób naprawy.

II. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW

§ 11.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność materialną za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania sprzętu.

§ 12.

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za spowodowane przez siebie nadużycia popełnione przy korzystaniu z udostępnionych mu programów użytkowych i zasobów Internetu.

§ 13.

Jeżeli bibliotekarz uzna, że użytkownik wykonuje czynności niezgodne z postanowieniami niniejszego zarządzenia, bądź inne niepożądane, ma prawo odmówić mu możliwości korzystania z komputera.

§ 14.

Użytkownik nie stosujący się do przepisów Regulaminu może być na stałe pozbawiony prawa do korzystania z komputerów na podstawie decyzji podjętej przez Dyrektora.

III. OGRANICZENIA DOTYCZĄCE KORZYSTANIA ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH I INTERNETU

§ 15.

Bezwzględnie zabrania się:

1.    przeglądania stron powszechnie uznanych za obsceniczne lub obraźliwe, w szczególności przedstawiających treści pornograficzne, faszyzujące, rasistowskie, propagujące przemoc i  terroryzm,

2.    wykorzystywania komputerów do popełniania czynów niezgodnych z prawem,

3.    wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców,

4.    uruchamiania gier komputerowych,

5.    instalowania oprogramowania oraz dokonywania zmian w konfiguracji systemu operacyjnego, zainstalowanego na dysku lokalnym komputera,

6.    używania własnego oprogramowania.

§ 16.

Zabrania się spożywania posiłków i picia napojów przy komputerze.

§ 17.

Biblioteka może stosować oprogramowanie blokujące dostęp do stron zawierających treści niezgodne z prawem.

IV. ZASADY ODPŁATNOŚCI

§ 18.

1.    Korzystanie ze stanowisk komputerowych i Internetu jest bezpłatne.