Konkurs poetycki dla dzieci i młodzieży

Zapraszamy do udziału w konkursie poetyckim dla dzieci i młodzieży pod tytułem: “Po co pisać do szuflady?”.

Konkurs jest realizowany w ramach projektu ” Książką łączymy pokolenia” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Szczegóły w regulaminie.

UWAGA!

Regulamin oraz załączniki do regulaminu: (1) oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego i (2) informacja dla rodziców, opiekunów prawnych oraz uczestników w formie plików do pobrania znajdują się u dołu strony.REGULAMIN KONKURSU POETYCKIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Po co pisać do szuflady”

§1 Konkurs

1. Organizatorem konkursu poetyckiego (dalej zwanego: „Konkursem”) jest Świdwiński Ośrodek Kultury w Świdwinie oraz Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Jana Śpiewaka w Świdwinie (dalej zwany: „Organizatorem”).

2. W ramach Konkursu uczestnicy Konkursu, o których mowa w § 2 ust. 1, ułożą wiersz na zasadach określonych w niniejszym regulaminie (dalej zwanym: „Regulaminem”), zgodnie z tematem wskazanym w ust. 3.

3. Temat wiersza jest dowolny.

4. Konkurs organizowany jest w ramach Dofinansowania Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Promocja Czytelnictwa 2023.

5. Konkurs rozpoczyna się dnia 9 listopada 2023 r.

6. Termin przesłania do Organizatora prac upływa dnia 18 listopada 2023 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu pracy do Organizatora na adres poczty elektronicznej podany w § 2 ust. 7 pkt 2.

7. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator przy dofinansowaniu MKiDN.

8. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 227).

9. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

§2 Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. W Konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież zamieszkali na terenie miasta Świdwin (dalej: „Uczestnicy”).

2. Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:

1) od 7 do 10 roku życia;

2) od 11 do 15 roku życia;

3) od 16 do 17 roku życia. – przy czym o zakwalifikowaniu Uczestnika do odpowiedniej kategorii wiekowej decyduje to, ile lat skończył w dniu 18 listopada 2023 r.

3. Konkursowy wiersz musi być pracą własną Uczestnika – z zastrzeżeniem ust. 5.

4. Każdy z Uczestników w ramach Konkursu może przesłać Organizatorowi tylko jeden wiersz o długości maksymalnie 25 wersów.

5. Wiersz nie może być pracą wykonaną zbiorowo, tj. przez więcej niż jedną osobę (w tym przy pomocy innych osób).

6. Wiersz w postaci maszynopisu, wydruku komputerowego lub czytelnego rękopisu należy:

1) zeskanować lub sfotografować;

2) przesłać skan lub fotografię wiersza wraz z kopią prawidłowo wypełnionych i podpisanych oświadczeń, o których mowa w ust. 11 i 12, na adres e-mail Organizatora: sekretariat@zamek.swidwin.pl, z zachowaniem poniższych warunków:

a) skan/fotografię należy przesłać z zachowaniem terminu przesyłania prac, o którym mowa w Regulaminie,

b) tytuł e-maila: „Konkurs poetycki”,

c) skan/ fotografia oraz wymagane oświadczenia muszą być czytelne (w szczególności niezamazane lub niezacienione) oraz muszą pozwalać na ich wielokrotny odczyt,

d) w treści e-maila, w którym zostanie przesłany skan/fotografia wiersza wraz z wymaganymi oświadczeniami, należy podać dane Uczestnika (autora): imię i nazwisko, wiek i data urodzenia, miejsce zamieszkania, nr telefonu kontaktowego.

7. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem Organizatorowi zezwoleń, o których mowa w ust. 8 i 9, na wykorzystanie wiersza (w tym także jej fotografii przesłanej zgodnie z ust. 6 pkt 2), zgodnie z Regulaminem.

8. Uczestnik Konkursu z chwilą przesłania zgodnie z ust. 6 pkt 2 skanu/fotografii wiersza zezwala Organizatorowi na nieodpłatne, nieograniczone terytorialnie i czasowo, publiczne udostępnianie pracy dla wszystkich osób chcących się z nią zapoznać, w szczególności na potrzeby realizacji i promocji Konkursu, w tym na wszystkie czynności konieczne dla publicznego udostępnienia wiersza, w szczególności:

1) wprowadzanie wiersza do komputera, sieci komputerowych, Internetu;

2) publiczna prezentacja i wyświetlanie wiersza, w tym jej umieszczenie w sieci Internet;

3) wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie pracy każdą techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

4) przesyłanie wiersza innym podmiotom współpracującym z Organizatorem.

9. Uczestnik Konkursu zezwala także Organizatorowi nieodpłatnie na opublikowanie przesłanego wiersza na stronach internetowych i w mediach społecznościowych Organizatora. Wraz z uzyskaniem zezwolenia, o którym mowa wyżej, Organizator uzyskuje także bezpłatnie prawa zależne do przesłanego przez Uczestnika wiersza, w tym prawo do rozporządzania, rozpowszechniania i korzystania z opracowań tej pracy, w zakresie, na polach eksploatacji i na warunkach określonych wyżej, a także prawo do udzielania w tym zakresie i na tych polach eksploatacji i warunkach zezwoleń na rozporządzanie, rozpowszechnianie i korzystanie z opracowań tej pracy.

10. Warunkiem udziału Uczestnika w Konkursie jest wyrażenie pisemnej zgody pełnoletniego Uczestnika, rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika na udział w Konkursie oraz wyrażenie przez niego zgody na wykorzystanie wiersza w sposób określony w Regulaminie. Zgody te są wyrażane poprzez wypełnienie oświadczeń, których wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

11. Zgłoszenie wiersza do Konkursu jest związane z dobrowolnym przekazaniem danych osobowych Uczestnika i jego rodziców lub opiekunów prawnych zawartych w treści e-maila, w którym zostanie przesłana ta praca, oraz w oświadczeniach załączonych do tej wiadomości. Warunkiem udziału w Konkursie jest dobrowolne przekazanie danych osobowych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, oraz załączenie do wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 7, wraz z przesłanym wierszem kopii pisemnego oświadczenia sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu.

12. Dane osobowe Uczestników oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych pozyskiwane są wyłącznie do celów przeprowadzenia Konkursu i ewentualnego wykorzystania wiersza zgodnie z Regulaminem i nie będą wykorzystywane ani udostępniane w jakimkolwiek innym celu podmiotom trzecim. Klauzulę informacyjną dla osób przekazujących dane osobowe do przetwarzania przez Organizatora w ramach realizacji Konkursu stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

13. Prace anonimowe nie będą brały udziału w Konkursie.

14. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz ich dzieci.

§3 Wyniki Konkursu i nagrody

1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje powołane w tym celu przez Organizatora jury (dalej: „Jury”). Skład Jury ustala Organizator.

2. Spośród przekazanych prac Jury wyłoni po jednym laureacie z każdej kategorii wiekowej, spośród wymienionych w § 2 ust. 2, z zastrzeżeniem, iż Organizator może zrezygnować z wyłonienia laureatów w poszczególnych kategoriach wiekowych.

3. Jury dokona oceny wierszy w terminie 2 dni od dnia upływu terminu do nadsyłania wierszy, o którym mowa w § 1 ust. 6.

4. Jury dokona oceny wiersza zgodnie z następującymi kryteriami:

1) Kryteria formalne – zgodność wiersza z tematem pracy i Regulaminem, wpłynięcie wiersza w terminie, prawidłowość wypełnienia i kompletność oświadczenia, którego wzór zawiera załącznik nr 1 do Regulaminu;

5. Wiersze niespełniające kryteriów formalnych nie zostaną poddane ocenie Jury i nie będą brały udziału w wyłonieniu laureatów.

6. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi nie później niż do dnia 20 listopada 2023 r. na stronie internetowej Organizatora: www.zamek.swidwin.pl www.biblioteka.swidwin.pl oraz na fanpage’u na portalu Facebook i Instagramie

7. Każdy laureat Konkursu otrzyma zestaw nagród rzeczowych odpowiednio dla kategorii wiekowych.

8. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.

9. Jury ma prawo do przyznania dodatkowych nagród – dla uczestników Konkursu, którzy przygotowali ciekawe i warte wyróżnienia wiersze, lecz nie zostali zaliczeni do grona laureatów Konkursu.

10. Decyzja Jury o wyłonieniu laureatów Konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika.

12. Warunkiem przyznania nagrody jest potwierdzenie chęci odbioru nagrody w terminie 3 (trzech) dni od dnia podania do wiadomości listy zwycięzców przez osoby, o których mowa w ust. 6 odpowiednio:

1) w komentarzu pod wpisem Organizatora z rozstrzygnięciem konkursu lub;

2) w wiadomości e-mail wysłanej na adres: sekretariat@zamek.swidwin.pl.

13. Brak potwierdzenia, o którym mowa w ust. 12, lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi spowoduje utratę przez Uczestnika prawa do nagrody.

14. Otrzymaną nagrodę należy odebrać w sekretariacie Świdwińskiego Ośrodka Kultury przy Ulicy Niedziałkowskiego 17, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wygranej. W przypadku nieodebrania nagrody w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, uprawnienie do odbioru nagrody wygasa.

15. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

16. Laureat może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§4 Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu, w tym prawo zmiany terminu trwania Konkursu lub terminu na przesyłanie wierszy. Zmiana Regulaminu może nastąpić wyłącznie przed upływem terminu przesyłana wierszy.

2. Zmiany Regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do:

1) odstąpienia od organizowania Konkursu bez podania przyczyny;

2) nierozstrzygnięcia Konkursu i niewyłonienia laureatów we wszystkich lub w niektórych kategoriach wiekowych, w szczególności w przypadku zbyt małej liczby przesłanych wierszy we wszystkich lub w danej kategorii wiekowej.

4. Kwestie sporne związane z interpretacją Regulaminu lub kwestie nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Organizator.

5. Dodatkowych informacji na temat Konkursu: sekretariat@zamek.swidwin.pl

6. Przesłanie wiersza w ramach Konkursu oznacza akceptację Regulaminu.

7. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na serwisie społecznościowym Facebook oraz na stronie Organizatora.

9. Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2647, z późn. zm.) laureaci będą zwolnieni z podatku dochodowego od osób fizycznych.


REGULAMIN W WERSJI DO POBRANIA:

ZAŁĄCZNIKI – OŚWIADCZENIE WRAZ Z INFORMACJĄ DLA RODZICÓW, OPIEKUNÓW I UCZESTNIKÓW: