54. OKL im. Jana Śpiewaka i Anny Kamieńskiej REGULAMIN

54. OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI im. Jana Śpiewaka i Anny Kamieńskiej jest integralną częścią Festiwalu Literacki Świdwin, który w tym roku odbędzie się w świdwińskim Zamku w dniach 22-25 czerwca.

Organizatorzy konkursu:
Świdwiński Ośrodek Kultury w Świdwinie
Urząd Miasta Świdwin
Starostwo Powiatowe w Świdwinie
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Jana Śpiewaka w Świdwinie

Partnerzy:
Agencja autorska „Opowieści”

Założenia regulaminowe:
§ 1.
Cele konkursu:
rozwijanie zainteresowania współczesną literaturą,
promocja reportażu prasowego i internetowego oraz współczesnej poezji,
stworzenie miejsca spotkań i dyskusji o kulturze,
kultywowanie tradycji twórczości Jana Śpiewaka.

§ 2.
Począwszy od roku 2020 motywem przewodnim konkursu są „Reakcje”, które należy rozumieć jak literacką odpowiedź na problemy współczesnego świata.

§ 3.
Wyodrębnione zostają dwie kategorie:
a.) Poezja
b.) Reportaż

Reportaż prasowy lub internetowy opublikowany w języku polskim w 2022 roku dotyczący lokalnych, aktualnych problemów w Polsce.

§ 4.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
a.) W kategorii Poezja – przesłanie czterech jednakowych zestawów zawierających od trzech do pięciu wierszy o dowolnej objętości, format A4, wielkość czcionki 12, interlinia 1.

Każdy utwór powinien być oznaczony pseudonimem (godłem w postaci słowa lub frazy), tym samym pseudonimem należy oznaczyć dodatkową kopertę, w której znajdują się dane osobowe i wypełniony oraz podpisany formularz z załącznika nr 1.

Jedna osoba może przesłać jeden komplet wierszy. Zgłoszenia przyjmowane są jedynie drogą pocztową.

b.) W kategorii Reportaż – przesłanie linku oraz informacji o autorce/autorze (imię i nazwisko), miejscu i dacie publikacji reportażu, tytułu, nazwy medium, w którym został opublikowany, a także pliku w formie dokumentu tekstowego (o niezmienionej treści) lub skanu z treścią zgłaszanego reportażu.

Jedna osoba może przesłać jeden reportaż. Zgłoszenia przyjmowane są jedynie drogą mailową.

Do maila należy dołączyć skan wypełnionego i podpisanego formularza z załącznika numer 2.

§ 5.
Konkurs adresowany jest do wszystkich autorek i autorów pełnoletnich, bez względu na przynależności do jakichkolwiek związków twórczych oraz dotychczasowy dorobek artystyczny.

§ 6.
Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody autora/autorki na:

a.) nieodpłatne wykorzystanie nagrodzonych i wyróżnionych utworów w formie publikacji przez organizatora konkursu (plakat, publikacja w mediach lub prasie itp.).

b.) publikację imienia, nazwiska, tytułu i treści utworu oraz wizerunku, w tym z relacji z Gali laureatów.

§ 7.
Termin nadsyłania prac: do 21.04.2023 roku.

Zestawy poetyckie pod adres:
Świdwiński Ośrodek Kultury
ul. Niedziałkowskiego 17
78-300 Świdwin
z dopiskiem „Konkurs literacki”

Decyduje data dotarcia przesyłki do biura organizatora. Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs.

Reportaż:
e-mail: literackiswidwin@zamek.swidwin.pl LUB promocja@zamek.swidwin.pl
W temacie wiadomości: Konkurs literacki – zgłoszenie

Przesyłanie reportaży wyłącznie drogą mailową – w komplecie z informacjami oraz plikami wymienionymi w punkcie b § 4.

§ 8.
Oceny nadesłanych prac dokonają zespoły Jurorskie powołane przez głównego organizatora.

§ 9.
Strukturę nagród przyznanych w każdej z kategorii ustali Jury właściwe dla tej kategorii.

Organizatorzy przewidują, że pula nagród w każdej kategorii wyniesie 7000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100)

Organizator zastrzega sobie prawo do nagrodzenia i wyróżnienia dowolnej liczby zestawów wierszy lub/i reportaży oraz przyznania nagród i/lub wyróżnień ex aequo.

Warunkiem koniecznym otrzymania nagrody pieniężnej jest osobisty udział w Gali laureatów zaplanowanej w godzinach wieczornych 23 czerwca 2023 r. Wyjątkiem może być wydarzenie losowe dot. laureata, lecz ostateczna decyzja należy do Organizatora.

Ogłoszenie listy osób nagrodzonych zaplanowane jest na 2 czerwca 2023 r. Lista zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora oraz na stronie wydarzenia: literackiswidwin.pl.

§ 10.
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
797 230 952 – sekretariat Świdwińskiego Ośrodka Kultury
lub mailowo, przesyłając wiadomość pod adres: literackiswidwin@zamek.swidwin.pl

————————————————————————————————————–

Pliki do pobrania: