Tydzień bibliotek – gra „W 80 minut dookoła Zamku”, regulamin i karta zgłoszenia

Zapraszamy do udziału w grze zamkowej, którą organizujemy w ramach tegorocznych obchodów Tygodnia bibliotek.


Gra pod nazwą „W 80 minut dookoła Zamku” odbędzie się 13 maja 2022 roku, początek o godzinie 17:30 na dziedzińcu lub w kawiarni.
Szczegółowe informacje w regulaminie.
Obowiązują zgłoszenia.

Regulamin oraz karta zgłoszenia w formie plików do pobrania:

TREŚĆ REGULAMINU:

Regulamin Gry zamkowej „W 80 minut dookoła Zamku”

§ 1. Organizatorzy
Organizatorem Gry są Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Jana Śpiewaka w Świdwinie oraz Świdwiński Ośrodek Kultury.

§ 2. Uczestnicy
1. Uczestnikiem Gry mogą być osoby fizyczne, zarówno pełnoletnie, jak i niepełnoletnie (dalej „Uczestnicy”). Warunkiem uczestnictwa w Grze osoby niepełnoletniej jest udział za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
2. Uczestnicy biorą udział w Grze zorganizowani w Zespoły. W skład każdego Zespołu wchodzi od 4 do 5 osób („Zespół”). Jeden Uczestnik może być członkiem tylko jednego Zespołu. Minimum jeden członek Zespołu musi być osobą pełnoletnią
3. Sugerowany minimalny wiek Uczestnika to 7 lat.
4. Każdy Zespół musi posiadać telefon z wbudowanym aparatem fotograficznym, przy pomocy którego wykona zdjęcia w konkretnych zadaniach.
6. Uczestnictwo w Grze jest bezpłatne.

§ 3. Zgłoszenia udziału w Grze
1. Warunkiem udziału w Grze jest rejestracja Zespołu za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.zamek.swidwin.pl
2. Zgłoszenia do Gry przyjmowane są od wtorku 19 kwietnia 2022 r. od g. 9.00 do poniedziałku 09 maja 2021 r. do g. 15.00. Zgłoszenia otrzymane przez Organizatorów po tym terminie nie będą brane pod uwagę. Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres e-mail: biblioteka@zamek.swidwin.pl
3. Zespół rejestruje jeden z członków drużyny, zwany dalej „Kapitanem”. Zgłoszenie Zespołu musi zawierać: nazwę Zespołu, imię i nazwisko Kapitana, liczbę członków Zespołu oraz kontaktowy adres e-mail Zespołu.
4. Organizatorzy zastrzegają możliwość zakończenia rejestracji we wcześniejszym terminie ze względu na wyczerpanie limitu miejsc dla Zespołów.
5. Zgłoszenie udziału w Grze jest równoznaczne z potwierdzeniem, że każdy z Uczestników zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie

§ 4. Zasady Gry
1. Gra zostanie przeprowadzona w piątek 13 maja 2022 r. w g. 17.30-19.00 w Zamku. Start: dziedziniec zamkowy/ w razie niepogody: Kawiarnia Czytelnik.
2. Wszystkie informacje nt. przebiegu gry zostaną podane w dniu wydarzenia.
3. Każdy Zespół otrzyma mapę Gry z zaznaczonymi stacjami oraz pulę denarów przydatnych do rozwiązania zadań. Do wykonania są zadania stacjonarne wymagające umiejętności zręcznościowych, współdziałania w grupie oraz logicznego myślenia.
Łączna liczba zadań nie przekroczy 10.
4. Celem Zespołu jest poprawne rozwiązanie jak największej liczby zadań w jak najkrótszym czasie. Na rozwiązanie wszystkich zadań Zespoły mają maksymalnie 80 minut.
5. W przypadku naruszenia przez Uczestnika Gry lub Zespół niniejszego Regulaminu, złamania zasad fair play lub utrudniania Gry innym Zespołom, w dowolnym momencie Gry, Organizatorzy mają prawo wykluczenia Zespołu z Gry. Decyzja Organizatorów w tej kwestii jest ostateczna.

§ 5. Wyłanianie zwycięzców
1. O miejscu Zespołu w rankingu decyduje łączny czas wykonania zadań, prawidłowość ich wykonania oraz ilość zachowanych denarów, przyznanych na początku Gry.
2. Termin ogłoszenia wyników zostanie podany po zakończeniu Gry przez wszystkie Zespoły.

§ 6. Nagrody
1. Nagrodami w Grze są nagrody rzeczowe. Łączna pula nagród wynosi 1000 zł
2. Nagrody zostaną przyznane na podstawie końcowej klasyfikacji Zespołów i przekazane w dniu wydarzenia.
3. Jeden Zespół może otrzymać tylko jedną nagrodę.

§ 7. Przetwarzanie danych osobowych
1. Przystępując do Gry, Kapitan Zespołu podaje następujące dane osobowe: imię, nazwisko oraz adres e-mail. Dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Gry, wydania nagrody, a także w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji Uczestników.
2. Dane osobowe Uczestników Gry w ww. zakresie przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) – Dz. U. UE. L. Z 2016 r. Nr 119.1 oraz przepisów powszechnie obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a dokładnie na potrzeby wzięcia przez Uczestnika udziału w Grze (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
3. Podanie przez Uczestnika danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wzięcia udziału w Grze i wydania nagrody lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Ich niepodanie uniemożliwia udział w Grze.
4. Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru.
5. Podane dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego przeprowadzenia Gry, przekazania nagrody.
6. W sprawach związanych z danymi osobowymi Uczestnicy mogą skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu email: sekretariat@zamek.swidwin.pl.

§ 8. Postanowienia końcowe
1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej www.zamek.swidwin.pl oraz w Wydarzeniu na FB Zamek Świdwin – Ośrodek Kultury.
2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, a także w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu, głos rozstrzygający należy do Organizatorów.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania lub przerwania Gry bez podania przyczyny.